Helsinki 30.4.2009

Kehityksen eturintamassa pysyminen ja valmius vastata maa- ja metsätalouden tulevaisuuden haasteisiin edellyttää Suomeltakin riittävää panostusta uuteen geneettiseen tietotaitoon perustuvaan tutkimukseen maa- ja metsätaloudessa. Näin todetaan maa- ja metsätalousministeriön geenitekniikkastrategiassa, joka luovutettiin maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttilalle tänään.

Geenitekniikan nopea kehitys viime vuosikymmenellä on asettanut maa- ja metsätaloushallinnon uusien haasteiden eteen. Geenitekniikkastrategia on laadittu tukemaan päätöksentekoa ratkaisuissa, jotka liittyvät geenitekniikan alan tutkimiseen ja hyödyntämiseen.

Maa- ja metsätalousministeriön geenitekniikkastrategiassa ja toimenpideohjelmassa vuosille 2009–2013 esitetään keskeiset periaatteet, tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset geenitekniikan käytölle hallinnonalalla. Strategian on laatinut maa- ja metsätalousministeriön sisäinen työryhmä.

Toimenpideohjelmassa on yksilöity keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet kasvin- ja eläintuotannolle, metsätaloudelle, kalataloudelle, riistataloudelle, elintarviketuotannolle, kuluttajan huomioon ottamiselle ja ympäristövaikutusten hallinnalle. Keskeisiä tavoitteita ovat sopeutuminen ilmastonmuutokseen, bioenergian käytön tehokkuuden parantaminen, kestävä kehitys ja entistä terveellisempien elintarvikkeiden kehittäminen.

Strategiassa on esitetty keskeiset periaatteet, joiden mukaisesti toimenpideohjelmaa toteutetaan. Niiden mukaan geeniteknisiä menetelmiä sovelletaan hallitusti. Lähtökohtana on maatalouden eri tuotantosuuntien elinvoimaisuus, luonnonvarojen kestävä käyttö, tuotteiden turvallisuus ihmiselle, eläimille ja ympäristölle, tuotteiden korkea laatu, toiminnan avoimuus ja tehokas valvonta. Kuluttajan tiedonsaannin ja valinnanmahdollisuuksien varmistamiseksi muuntogeeniset tuotteet merkitään asianmukaisesti. Tutkimuksella tuetaan monialaisen tieteellisen asiantuntemuksen ylläpitoa ja kehittämistä.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

neuvotteleva virkamies Tuula Pehu, p. (09) 160 52839
kaupallinen neuvos Leena Mannonen, p. (09) 160 53283
etunimi.sukunimi@mmm.fi

 

Maa- ja metsätalousministeriön geenitekniikkastrategia ja toimenpideohjelma vuosille 2009–2013

 

Tiedote verkossa: http://www.mmm.fi/fi/index/ministerio/tiedotteet/p_733.html

Kaikki