Elisa Niemi, Markku Rämö ja Liisa Kuusipalo esittivät Maaseudun Tulevaisuuden yleisönosastolla 10.11.2008 avoimen kirjeen pääministerille. Kirjeessä viitataan Euroopan komission
puheenjohtaja Barroson koolle kutsuman korkeantason ryhmän keskusteluihin ja samassa yhteydessä Suomen edustukseen ryhmässä. Samassa kirjeessä viitataan myös muuhun geenitekniikan ympärillä käytävään keskusteluun mm. EU:n ympäristöneuvostossa sekä kotimaassa.

Komission puheenjohtaja Barroso pyysi kesällä 2008 jäsenvaltioita nimeämään korkean tason edustajansa epäviralliseen työryhmään käymään keskusteluja siitä, miten voimassa olevat geenitekniikkasäädökset saataisiin toimiviksi. Suomi nimesi edustajansa työryhmään 26 muun EU:n jäsenmaan kanssa aivan samalla tavalla kuin toimitaan muissakin EU-asioissa. Edustajaksi nimettiin osastopäällikkö Matti Aho maa- ja metsätalousministeriöstä.

Tämä komission korkeantason työryhmä kokoontui syksyn mittaan muutaman kerran, ja sen tavoitteena oli tarkastella olemassa olevan geenitekniikkaa koskevan lainsäädännön toimeenpanon tehostamista. EU:n lainsäädäntö todettiin tiukimmaksi maailmassa eikä mikään jäsenvaltioista esittänyt sen muuttamista. EU:ssa jätetyt lupahakemukset on käsiteltävä säädösten edellyttämällä tavalla. Ongelmalliseksi on kuitenkin osoittautunut monipolvinen käsittelyprosessi. Tehokasta hallintoa eivät ole myöskään edistäneet erilaiset tulkinnat päätöksenteon edellytyksistä.

Työryhmän toisena tavoitteena oli pohtia sitä, miten eri sidosryhmät - tuottajat, kauppa, kansalaiset, tutkijat - voitaisiin aktivoida hedelmälliseen ja tasapainoiseen keskusteluun geenitekniikasta sen hyödyistä ja riskeistä.

Komission odotetaan kertovan marraskuun kuluessa jäsenmaille siitä, miten se aikoo hyödyntää näitä syksyn mittaan käytyjä keskusteluja ja miten se aikoo edetä asiassa. On komission asia tiedottaa tarkemmin omasta epävirallisesta työryhmästään ja sen johtopäätöksistä.

Samaan aikaan myös neuvoston ympäristötyöryhmä tarkastelee Ranskan aloitteesta muuntogeenisten kasvien viljelyyn liittyvien riskien arvioinnin ja riskinarviointien pohjalta tehtävän päätöksenteon teknistä kehittämistä.

Geenitekniikkaa koskevien asioiden valmistelussa Suomessa on omaksuttu vahva valtionhallinnon keskinäinen ja avoin valmistelutapa, koska kysymykset ovat monimutkaisia ja koskevat monia hallinnonaloja. Tätä valmistelutapaa on käytetty tälläkin kertaa ja komission epävirallisen työryhmän työstä on myös kerrottu sidosryhmille ja tiedotusvälineille. Suomessa GMO-asioita on aina käsitelty avoimesti, perusteellisesti ja tieteelliseen näyttöön perustuen ja näin tulemme toimimaan jatkossakin.

Matti Vanhanen

 

Maaseudun tulevaisuus 17.11.2008

 

 

 

 

Kaikki